ŠTATÚT A ÚPLNÉ ZNENIE PRAVIDIEL SÚŤAŽE

Fotosúťaž #twistbottlechallenge na Instagrame (ďalej tiež ako „štatút“)

Zmyslom tohto štatútu je úplná úprava pravidiel súťaže „Súťaž #twistbottlechallenge“ prebiehajúcej na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „súťaž“), tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k súťažiacim.

Výňatky z tohto štatútu či skrátené pravidlá súťaže uvedené na reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívnu povahu a nie sú právne záväznými pravidlami tejto súťaže.

Tento štatút môže byť kedykoľvek pozmenený len formou písomných dodatkov či aktualizácií odsúhlasených usporiadateľom súťaže a to s účinnosťou od okamihu zverejnenia jeho zmeny na http://www.fanta.sk/sk/home/.

1 USPORIADATEĽ SÚŤAŽE, TECHNICKÝ SPRÁVCA, ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

1.1 Usporiadateľ súťaže je Coca-Cola Services n.v., sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel, Belgicko, VAT (DIČ): BE0462.525.791. (ďalej len „usporiadateľ“)

1.2 Organizátorom súťaže je Coca-Cola Services n.v., sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel, Belgicko, VAT (DIČ): BE0462.525.791. (ďalej len „organizátor“)

1.3 Technické zabezpečenie súťaže zaisťuje Coca-Cola Services n.v., sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel, Belgicko, VAT (DIČ): BE0462.525.791. (ďalej len „technický správca“)

 

2 DOBA TRVANIA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE

2.1 Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky na sociálnej sieti Instagram v dobe od 17. 4. 2017 00:00:01 hod do 21. 4. 2015 24:00:00 hod vrátane (ďalej tiež ako „doba trvania súťaže“), kedy sú tieto pravidlá platné pre územie Slovenskej republiky.

2.2. Otázky týkajúce sa pravidiel uvádzajte do priamej správy na Facebooku Fanta.

 

3 VÝHRY V SÚŤAŽI, SÚŤAŽNÉ VIDEÁ ALEBO SLUČKY BOOMERANG

3.1 Výhry v súťaži vyhrávajú tí súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže pre získanie výhier.

3.2 Výhrami v súťaži sú:

2ks elektronickej vstupenky na festival Utubering Brno 6. 5. 2017 pre každého jedného 1 výhercu. Celkový počet výhier dohromady pre SR je 14 vstupeniek pre 7 výhercov. Celková hodnota 1 výhry je 42 Euroza 2 vstupenky.

V prípade prekročenia zákonného limitu výhry podliehajú dani z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, a usporiadateľ a výhercovia sú povinní postupovať pri zdanení výhry podľa citovaného zákona.

3.3 Výherca bude organizátorom kontaktovaný na sociálnej sieti Instagram v súkromnej správe a to najneskôr do 25. 4. 2017 vrátane.

3.4 Každý súťažiaci môže zaslať do súťaže neobmedzený počet videí alebo boomerang slučiek, môže však získať v rámci celej súťaže len jednu výhru. Nárok na výhru súťažiaci získa splnením podmienok určených týmito pravidlami a potvrdením o akceptácií výhry zaslané z profilu fantaczechrepublic na sieti Instagram podľa bodu 5.1 pravidiel.

3.5 Súťažiaci prihlásením na sociálnej sieti Instagram a následnou účasťou v súťaži vyjadruje súhlas s úplnými pravidlami súťaže, a tiež potvrdzuje a nesie plnú zodpovednosť za to, že je autorom videa alebo boomerang slučky a že osoby, ktoré budú prípadne na videu alebo boomerang slučke zachytené, udelili súhlas s ich zverejnením. V prípade súťažiaceho mladšieho než 18 rokov nesie zodpovednosť za preukázanie udeleného súhlasu so zverejnením podoby tretích osôb zákonný zástupca maloletého súťažiaceho.

3.6 Videom či Boomerang slučkou zaradenými do súťaže (ďalej tiež ako „súťažné video“) sa rozumejú:

Videá alebo boomerang slučky nasnímané s novou twist fľašou Fanta, kde súťažiaci robí twist bottle challenge (teda vyhodenie nové fľaše Fanta do vzduchu, ktorá by potom mala dopadnúť a zostať nehybne stáť), ktoré budú umiestnené na verejnom instagramovém profile a budú obsahovať hashtag #twistbottlechallenge #fantarevolucia, a zároveň hashtag #utuberingbrno.

(Vyobrazenie súťažných fliaš FANTA s novou twist fliaš je uvedené v prílohe 1 týchto pravidiel)

3.7 Súťažiaci berie na vedomie, že zaslaním videa alebo boomerang slučky do súťaže na seba preberá zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť usporiadateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nedostatočného oprávnenia súťažiaceho disponovať videom či právami k nemu (napr. Právami osôb zachytených na videu alebo boomerang slučke) . Zaslaním videa alebo boomernag slučky udeľuje účastník usporiadateľovi právo bezodplatne a časovo, miestne aj množstvovo neobmedzene disponovať s videom alebo boomerang slučkou, a to akýmkoľvek spôsobom použitím (vrátane jeho úprav), najmä právo užiť súťažné videá alebo boomerang slučky na marketingové účely spoločnosti Coca-Cola (propagáciu služieb a výrobkov usporiadateľa) a ich následnému šíreniu na sociálnych sieťach či vystavenie na http://www.fanta.sk/sk/home/ . V prípade, že dôjde súťažiacim k zneužitiu videa tretej osoby, teda napríklad ak súťažiaci zaradí do súťaže video alebo boomereng slučku, ku ktorému nemá autorské práva alebo súhlas zobrazenej osoby, môže sa toto konanie stať predmetom konania zo strany súdnych či správnych orgánov.

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah videí alebo boomerang slučiek, porušenie práv tretích osôb ich zobrazením na videu alebo na boomerang slučke či použitím videa zo strany usporiadateľa v dobrej viere v súlade s týmito pravidlami. Každý súťažiaci je povinný pri robení videí a boomerang slučiek dbať oprávnených záujmov a práv tretích osôb, najmä tých na videu alebo boomerang slučke a ich súkromie a práv na ochranu osobnosti. Nahraním videa alebo boomerang slučky do súťaže dáva súťažiaci voči usporiadateľovi jednoznačne najavo, že splnil podmienky tohto bodu pravidiel, a že súhlasí s tým, že úplne zodpovedá za porušenie týchto práv.

 

4 ÚČASŤ V SÚŤAŽI

4.1 Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 13 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej ako „súťažiaci“ alebo „účastník“), v prípade účasti osoby mladšej než 18 rokov je účasť možná len s preukázateľným súhlasom zákonného zástupcu ako s pravidlami tejto súťaže, tak s použitím osobných údajov neplnoletého účastníka a so zasielaním obchodných oznámení. V prípade výhry osoby mladšej než 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu i s prevzatím výhry.

4.2 Každé súťažné video alebo boomerang slučka musí v statuse obsahovať #twistbottlechallenge #fantarevolucia, a #utuberingbrno . Video alebo boomerang slučka bez pridaných hashtagov # nebude zaradené do súťaže.

4.3 Zaslaním, resp. nahraním video alebo boomerang slučky na Instagram súťažiaci akceptuje tieto úplné pravidlá a podmienky súťaže, potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil a zaväzuje sa ich bez výhrad dodržiavať.

4.4 Víťazná súťažné videá alebo boomerang slučky, sú tie, ktoré vyberie odborná porota ako najkreatívnejšie. Ich autori, resp. súťažiaci, ktorí tieto súťažné videá alebo boomerang slučky do súťaže zaslali, získajú výhru. Hodnotené budú spoločne všetky do súťaže riadne zaslanej videa alebo boomerang slučky v Slovenskej republike.

Hodnotené budú spoločne všetky do súťaže správne odoslané vidá alebo boomerang slučky zo Slovenskej republiky.

Najlepšie videá alebo boomerang slučky vyberie trojčlenná odborná porota. Trojčlenná odborná porota bude zložená zo zástupcov usporiadateľa, teda spoločnosti Coca-Cola.

4.5. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v pracovnom či obdobnom pomere k usporiadateľovi, organizátorovi, technickému správcovi či iným spolupracujúcim osobám povereným zabezpečiť túto súťaž a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka.

Zo súťaže sú tiež vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky uvedené v tomto štatúte alebo pravidlá súťaže v tomto štatúte uvedená poruší či nebude hrať fair play. Na osoby zo súťaže vylúčené sa hľadí, ako by sa súťaže nezúčastnili. O vylúčení osoby zo súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ súťaže.

4.6. Usporiadateľ ani organizátor nie sú zodpovední za akúkoľvek prípadnú technickú poruchu na strane sociálnej siete Instagram. Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za nenahranie alebo neskoré nahranie súťažnej fotografie na instagramový profil z dôvodu technického pripojenia k sieti či z akéhokoľvek iného dôvodu.

4.7 V prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí, že súťažné fotografie boli nahrané na súťažný facebookovský profil v rozpore s pravidlami súťaže a bez príslušných súhlasov zákonných zástupcov neplnoletého súťažiaceho či bez súhlasu tretích osôb zobrazených na súťažnej fotografií, súťažnú fotografiu bez akejkoľvek náhrady z profilu odstráni a súťažiaceho zo súťaže vylúči.

 

5 ZÍSKANIE VÝHRY V SÚŤAŽI

5.1 O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom súkromnej správy z profilu Fantaczechrepublic v sieti Instagram. Výherca výhry je následne povinný späť do 2 kalendárnych dní od obdržania potvrdzujúcej správy podľa inštrukcií kontaktovať organizátora a oznámiť svoju emailovú adresu, meno a priezvisko a kontaktné telefónne číslo pre účely zaslania elektronickej  vstupenky na festival UTUBERING BRNO 2017. To aj pre prípad, že sa meno súťažiaceho nezhoduje s názvom (prezývkou) jeho profilu, z ktorého súťažil.

5.2 Usporiadateľ ani organizátor súťaže nenesú zodpovednosť za nedoručenie výhry spôsobené inými subjektmi či okolnosťami (napr. nedoručením zo strany Českej pošty a Slovenskej pošty či iného doručovateľa a pod). Výhra bude zaslaná do 3 dní odo dňa, keď súťažiaci odošle správu podľa bodu 5.1 pravidiel.

V prípade, že výherca zadá adresu chybnú či neexistujúcu, alebo neodošle správu podľa bodu 5.1., poprípade si výhru po oznámení nevyzdvihne zaniká mu tým nárok na výhru, ako i ďalší nárok na akúkoľvek inú kompenzáciu.

5.3 Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, najmä tak podmienky podľa bodu 5.1, je taký výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a výhru získava ten súťažiaci, ktorého súťažná video alebo boomerang slučka sa umiestnilo ako ďalší v poradí.

 

6 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

6.1 Žiadny z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.

6.2. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže kedykoľvek a bez udania dôvodu predĺžiť či skrátiť, pravidlá súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť bez akejkoľvek náhrady. Také rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na internetových stránkach súťaže http://www.fanta.sk/sk/home/ .

6.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky predávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľom tak, aby mohli byť súťažiacim výhercom dodané v súlade s týmito pravidlami.

6.4 Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, prípadne za predĺženie pri doručení výhry v prípade zmeny bydliska súťažiaceho – výhercu, ak mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Usporiadateľ tiež nezodpovedá za nedoručenie, príp. za predĺženie pri doručení výhry z dôvodov spočívajúcich na strane súťažiaceho- výhercu. Usporiadateľ ďalej nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie, nedoručenie alebo neskoré doručenie výhry z dôvodov spočívajúcich na strane subjektu, ktorého prostredníctvom budú výhry doručované.

6.5 Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenia. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

6.6. Zaslaním videa alebo boomerang slučky do súťaže súťažiaci taktiež vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z.Sb. a udeľuje súhlas s poskytnutím a spracovaním ním poskytnutých osobných údajov za účelom ponuky obchodu a služieb a prieskumu trhu, a to na obdobie 10 rokov, prípadne až do odvolania svojho súhlasu, a súhlasí so zverejňovaním svojho mena, priezviska, podobizne, obrazového či zvukového záznamu v oznamovacích prostriedkoch, na propagačných materiáloch usporiadateľa a organizátora a na internetových, instagramových a facebookových stránkach.

Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je Coca-Cola Services n.v., sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel, Belgicko, VAT (DIČ): BE0462.525.791. Správca zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 10, 11 a 28 cit. zákona, tj. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať na adrese správcu, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokácii nesprávnych údajov, ich likvidácii atď. Prehlasuje, že všetky údaje nahlásil pravdivo. Tento súhlas udeľuje bezplatne. V prípade pochybností o dodržovaní povinností správcu sa môže obrátiť na správcu. Orgánom dozoru je Úrad na ochranu osobných údajov.

Registráciou do súťaže tiež vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, a to na dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu.

Súhlasy uvedené v bode 6.6 pravidiel môžu byť kedykoľvek bezplatne odvolané na adrese sídla usporiadateľa, event. organizátora. O ceny môže súťažiť len súťažiaci, ktorý udelil súhlas s marketingovým spracovaním dát.

6.7. Súťaž usporiadaná na Instagramu nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, doporučovaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Instagram. Instagram za ňu nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaže nie sú poskytované Instagramu. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované usporiadateľovi, resp. organizátorovi súťaže, nie Instagramu.

6.8. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje informácie prevádzkovateľovi súťaže, nie elektronickej sociálnej sieti Instagram, resp. spoločnosti túto sieť vlastniacim a prevádzkujúcim. Súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia elektronickej sociálnej siete Instagram uvedené na https://help.instagram.com/478745558852511

6.9. Usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzujú právo bez udania dôvodu vylúčiť súťažiaceho, ktorého správanie či Instagramový profil vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzujú právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či Instagramový profil odporuje pravidlám elektronickej sociálnej siete Instagram. Instagramový profil súťažiaceho musí existovať a byť platný po celú dobu trvania súťaže.

6.10. Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícií na http://www.fanta.sk/sk/home/ Úplné pravidlá a štatút súťaže sú uložené u organizátora súťaže.

Príloha č. 1 vyobrazenia súťažných fliaš: Súťažné fľaše 0,5l PET